ระบบลงทะเบียนประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม/อบรมออนไลน์

จองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

จัดการผู้ใช้งาน

ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน จัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ

Smart Health @R7

เข้าใช้บริการ Smart Health ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น ตรวจสอบสิทธิ์การรักษา

ITA Portal

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

COVID-19 Management

ระบบข้อมูล COVID-19
(Home Quarantine, กลุ่มเสี่ยง)